ОПИС ТОВАРУ: Паперова книжка на російській мові

 
 
 
Видавництвo Воениздат, 1980 р.
Тверда обкладинка, 464 стр.
 

ОПИС ТОВАРУ: Паперова книжка на російській мові

 
 
 
Видавництвo Czytelnik, 1977 р.
М'яка обкладинка, 316 стр.
 


ОПИС ТОВАРУ: Паперова книжка на російській мові

 
 
 
Видавництвo Warszawa, 1980 р.
М'яка обкладинка, 372 стр.
 
We wst?pie autor pisze:

Opowie?ci ewangelist?w - czas wreszcie powiedzie? - pisa?em jednak przede wszystkim z my?l? o tych na wskro? wsp??czesnych czytelnikach, kt?rzy ho?duj? zasadzie, ?e naprz?d trzeba wiedzie?, aby uwierzy? - nie za? odwrotnie. Urbanizacja spo?ecze?stwa i uprzemys?owienie kraju oraz zwi?zane z tym procesem przeobra?enia w tradycyjnym uk?adzie stosunk?w spo?ecznych i obyczajowych, a szczeg?lnie rewolucyjne odkrycia naukowe zmieniaj?ce do gruntu nasz utarty obraz ?wiata - wszystko to sprawia, ?e ludzie szybciej dojrzewaj? intelektualnie i wyrabiaj? w sobie nawyk samodzielnego my?lenia.

ОПИС ТОВАРУ: Паперова книжка на російській мові

 
 
 
Видавництвo Warszawa, 1963 р.
М'яка обкладинка, 883 стр.
 Два тома


ОПИС ТОВАРУ: Паперова книжка на російській мові

 
ISBN 83-04-01436-x
 
Видавництвo Wroc?aw, 1989 р.
М'яка обкладинка, 307 стр.
 

ОПИС ТОВАРУ: Паперова книжка на російській мові

 
 
 
Видавництвo Praha, 1974 г. 222 стр.
 


ОПИС ТОВАРУ: Паперова книжка на російській мові

 
 
 
Видавництвo Warszawa, 1980 р.
М'яка обкладинка, 170 стр.
 


ОПИС ТОВАРУ: Паперова книжка на російській мові

 
 
 
Видавництвo Warszawa, 1987 р.
М'яка обкладинка, 222 стр.
 


ОПИС ТОВАРУ: Паперова книжка на російській мові

 
 
ISBN 83-08-00537-3 
Видавництвo Krak?w , 1982 р.
Тверда обкладинка, 432 стр.
 
Biografie, autobiografie, wspomnienia

ОПИС ТОВАРУ: Паперова книжка на російській мові

 
 
 
Видавництвo Художественная литература, 1982 р.
Тверда обкладинка, 720 стр.
 


Библиографическая редкость. Издание 1982 года. Сохранность хорошая. В пятый выпуск серии"Памятники литературы Древне Руси" включены произведения, отражающие процесс централизации Русского государства вокруг Москвы: московская и новгородская повести о походе Ивана III на Новгород, Севернорусский летописный свод 1472 года, Повесть о стоянии на Угре и др. Книге предпослана вступительная статья академика Д. Лихачева. Составление и общая редакция Л. Дмитриева и Д. Лихачева.

ОПИС ТОВАРУ: Паперова книжка на українській мові

 
 
 
Видавництво Вінніпег, 1956 р.
М'ягка обкладинка, 564 стр.