ОПИС ТОВАРУ: Паперова книжка на російській мові

 
 
 
Видавництвo Knihovna ceske prozy, 1988 р.
Тверда обкладинка, 632 стр.
 


Аннотация.

Josef Toman je autorem ??nrov? mnohostrann?ho d?la, p?edev??m historick?ch rom?n?.
Josef Toman se narodil v rodin? sl?va?e. Po maturit? na obchodn? akademii v Praze pracoval rovn?? v Praze jako ??edn?k, pozd?ji na velvyslanectv? v ??m? a u obchodn? firmy v italsk?m Palermu. Potom p?sobil jako tajemn?k, pozd?ji ?editel nakladatelstv? Spolku v?tvarn?ch um?lc? M?nes, ve 30. letech se pod?lel na ?innosti ?s. filmov? spole?nosti a Klubu modern?ch nakladatel? Kmen.
Za 2. sv?tov? v?lky byl Josef Toman ?lenem ileg?ln?ho V?boru ?esk? inteligence. Publikoval v Cest?, U - Bloku, Lum?ru aj. Na n?kter?ch d?lech spolupracoval s man?elkou Miroslavou Tomanovou (1906 - 1991).
V letech 1945 - 53 pracoval Josef Toman na ministerstvu informac? a pozd?ji jako voln? spisovatel.