ОПИС ТОВАРУ: Паперова книжка на російській мові

 
 
 
Видавництвo Warszawa, 1980 р.
М'яка обкладинка, 372 стр.
 
We wst?pie autor pisze:

Opowie?ci ewangelist?w - czas wreszcie powiedzie? - pisa?em jednak przede wszystkim z my?l? o tych na wskro? wsp??czesnych czytelnikach, kt?rzy ho?duj? zasadzie, ?e naprz?d trzeba wiedzie?, aby uwierzy? - nie za? odwrotnie. Urbanizacja spo?ecze?stwa i uprzemys?owienie kraju oraz zwi?zane z tym procesem przeobra?enia w tradycyjnym uk?adzie stosunk?w spo?ecznych i obyczajowych, a szczeg?lnie rewolucyjne odkrycia naukowe zmieniaj?ce do gruntu nasz utarty obraz ?wiata - wszystko to sprawia, ?e ludzie szybciej dojrzewaj? intelektualnie i wyrabiaj? w sobie nawyk samodzielnego my?lenia.
69