Издательство Воениздат, 1980 г.
Твердый переплет, 464 стр.
 


 
 
 
Издательство Правда, 1990 г.
Твердый переплет, 1820 стр.
 


В.Набоков как писатель сложился в эмиграции, прожив три четверти жизни за рубежом. Он безусловно относится к наиболее талантливым русским прозаикам.Писатель с мировым именем, В.Набоков, на родину возвращается только в конце 80-х годов прошлого века и уже навсегда. У набоковской прозы учатся не только прекрасному русскому языку, но и человеческому Благородству, стойкости, служению культуре.


 
 
 
Издательство Czytelnik, 1977 г.
Мягкая обложка, 316 стр.
  
 
 
Издательство Warszawa, 1980 г.
Мягкая обложка, 372 стр.
 
We wst?pie autor pisze:

Opowie?ci ewangelist?w - czas wreszcie powiedzie? - pisa?em jednak przede wszystkim z my?l? o tych na wskro? wsp??czesnych czytelnikach, kt?rzy ho?duj? zasadzie, ?e naprz?d trzeba wiedzie?, aby uwierzy? - nie za? odwrotnie. Urbanizacja spo?ecze?stwa i uprzemys?owienie kraju oraz zwi?zane z tym procesem przeobra?enia w tradycyjnym uk?adzie stosunk?w spo?ecznych i obyczajowych, a szczeg?lnie rewolucyjne odkrycia naukowe zmieniaj?ce do gruntu nasz utarty obraz ?wiata - wszystko to sprawia, ?e ludzie szybciej dojrzewaj? intelektualnie i wyrabiaj? w sobie nawyk samodzielnego my?lenia.


 
 
 
Издательство Warszawa, 1963 г.
Мягкая обложка, 883 стр.
 Два тома 
ISBN 83-04-01436-x
 
Издательство Wroc?aw, 1989 г.
Мягкая обложка, 307 стр.
 


 
 
 
Издательство Praha, 1974 г. 222 стр.
  
 
 
Издательство Warszawa, 1980 г.
Мягкая обложка, 170 стр.
  
 
 
Издательство Warszawa, 1987 г.
Мягкая обложка, 222 стр.
  
 
ISBN 83-08-00537-3 
Издательство Krak?w , 1982 г.
Твердый переплет, 432 стр.
 
Biografie, autobiografie, wspomnienia